Amiga 500'üme kısa bir saygı duruşu

Küçük yaşta mutluluk duygusunu zihnimize kazırken onu tattıran kişiler ve nesnelerle birlikte işliyoruz. Eşyalar zamanla işlevini yitirse bile, körpe beynimize beraber kazındıkları duygularla birlikte anılıyorlar.

İnsan beyhude bir çaba içine girdiğini aklıyla anlıyor, ama duyguları bunu içselleştiremiyor. Adeta ölen bir yakınını düzenli aralıklarla anmak gibi, onunla özdeşleşmiş hisleri anmayı sürdürüyor ama onun aslında ölü olduğunu da biliyor.

Full Stack Developer | Technical co-founder of off2class.com | Founder of valizim.com | Ex contributor @PCnetDergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store