Elektronik Mürekkep Devrimi

Bir yandan iPad ve benzeri tablet bilgisayarlar yaygınlaşırken, diğer yandan e-mürekkep teknolojisi hızla gelişmeye devam ediyor. Türkiye’de de geçtiğimiz aylarda satılmaya başlanan e-kitaplar ve e-kitap okuyucuları adeta yeni bir devrin habercileri gibi.

SANAL KAĞIT DENEYİMİ

YENİ VE MELEZ MODELLER

SANAL KİTAPLAR VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM

Full Stack Developer | Technical co-founder of off2class.com | Founder of valizim.com | Ex contributor @PCnetDergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store