En basit şekilde async/await kullanımı

JavaScript’te kod akışını bir işlem tamamlanana kadar duraklatmanın en basit yolunu anlatıyorum.

Fonksiyonun ne kadar süreceği belli değilse ne olacak?

function printMessages() {
console.log('Birinci mesaj');
setTimeout(function(){
console.log('İkinci mesaj için ' + randomNumber + ' saniye bekledik');
}, randomNumber * 1000);
console.log('Üçüncü mesaj');
}

Olası hataları ayıklamak

Full Stack Developer | Technical co-founder of off2class.com | Founder of valizim.com | Ex contributor @PCnetDergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store