Sanal Göçebelik

Birden fazla bilgisayar kullanan veya kısa aralıklarla sürekli yeniden sistem kuran kullanıcılar bir “sanal göçebelik” halini sürüyor. Bu göçebeliği sürdürmek hem zaman, hem de emek kaybına neden oluyor. Sorunun çözümü ise platform bağımsız yazılımlardan ve bulut bilgi işlemden geçiyor.

Linux dağıtımları: Sanki hep “daha iyisi” vardı

Sorunun Kaynağı

Potansiyel Çözümler

Birkaç basit öneri

Full Stack Developer | Technical co-founder of off2class.com | Founder of valizim.com | Ex contributor @PCnetDergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store